היתרי פליטה: הערות על מפעל הקורנס באשדוד

  • לא התקבלו דיווחים על מפגעי ריח.
  • נתוני הדיגום לשנים 2012, 2013, 2014 ו-2016 יפורסמו.
  • בהיתר החדש מוטמעות הוראות למניעת פליטות לא מוקדיות.
  • מסמך הבקשה הוגש בניגוד לנוהל סודיות מסחרית. הנושא בטיפול.

הערות שהוגשו על מפעל הקורנס באשדוד ואת התשובה שקיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה.

נושא: 
תאריך: