מסמך מדיניות: נחלים - מישות קווית למרחב אגני

ננייר עמדה בנושא הסדרה אגנית של אזורי נחל. 

נושא: 
תאריך: